Ochrana osobných údajov

 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Marek Valachovič, 851 01 Bratislava, Jungmanova 1150/2, IČO : 444 517 84, číslo živnostenského registra : 240-19048 Okresný úrad Bratislava (ďalej len "prevádzkovateľ")

dodržiava pravidlá stanovené nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "GDPR").

 1. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely

V prípade využívanie našich služieb, Vaše osobné údaje spracuvávame pre účely :

IS Registratúra

Účelom spracúvania osobných údajov je vykonávanie administratívnych služieb a komunikácia s dotknutými osobami s cieľom poskytnúť kvalitnú službu.

Osobné údaje spracúvame na právnom základe (čl. 6 ods.1 písm. c) GDPR).

Predmetom spracúvania OÚ pri IS registratúra je titul, meno, priezvisko, adresa a prípadne e-mailová adresa, telefónne číslo našich klientov.

Doba spracúvania OÚ : 5 rokov

IS Marketing

Účelom spracúvania OÚ pre marketing je poskytovanie aktuálnych noviniek prípadne nových informáciií o GDPR, propagácia podnikateľských aktivít a aktuálnych služieb. V informačnom systéme IS marketing sa súhlas dotknutej osoby vyžaduje, poskytujú ho klienti pre spracovávanie OÚ : titul, meno, priezvisko, adresa a prípadne e-mailová adresa, telefónne číslo.

Osobné údaje spracúvame na právnom základe (čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR).

Doba spracúvania OÚ : 3 roky

IS Online prostredie

Prevádzkovateľ prevádzkuje vlastné profily na sociálnych sieťach, účelom spracúvania osobných údajov je komunikácia s dotknutými osobami - zákazníkmi na sociálnych sieťach napr. LinkedIn/Facebook. Na ochranu osobných údajov dotknutých osôb sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky uvedených spoločností.

Takto je možné získavať anonymné štatistické údaje o návštevách dotknutých osôb prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight, ktorú prevádzkovateľovi bezplatne poskytuje spoločnosť Facebook za nezmeniteľných podmienok užívania. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom skrytých súborov (ďalej len "súbory cookies"), pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov, a spoločnosť Facebook ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníkov fanúšikovskej stránky (fun page).

Osobné údaje spracúvame na právnom základe (čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR).

Doba spracúvania OÚ : 2 roky

IS Objednávky

Účelom spracúvania osobných údajov je vykonávanie administratívnych služieb súvisiacich s objednávaním klienta na konkrétnu službu v konkrétny čas prostredníctvom objednávkového formulára.

Osobné údaje spracúvame na právnom základe (čl. 6 ods.1 písm. b) GDPR).

Predmetom spracúvania OÚ pri IS objednávky je titul, meno, priezvisko, adresa a prípadne e-mailová adresa, telefónne číslo našich klientov.

Doba spracúvania OÚ : 5 rokov

 1. Tretie strany

Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám.

 1. Prenos do tretej krajiny

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Avšak, niektorí z príjemcov môžu mať umiestnené serveri mimo EÚ (Google, LinkedIN, Facebook). Tieto servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch ameri ckých (USA). Spoločnosti so sídlom v USA, ktoré majú prístup k OÚ sú certifikované podľa systému ochrany súkromia tzv. v Private Schields a považujú za spoločnosti zabezpečujú primeranú úroveň ochrany. Tento prenos sa uskutočňuje iba za predpokladu prísneho dodržiavania GDPR.

 1. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo v zmysle GDPR na právo na opravu, právo na výmaz, právo na prenosnosť údajov, právo namietať, právo na odvolanie súhlasu, právo na prístup k informáciám.

 • Právo na opravu.

Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných OÚ.

 • Právo na výmaz.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel alebo súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie OÚ alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa týka sa to priameho marketingu vrátane profilovania,
 • OÚ sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

 • Právo na prenosnosť údajov.

Dotknutá osoba má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi - predajcovi, ak je to technicky možné a ak:

 • sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby.
 • Právo namietať

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. Klient svoje právo namietať môže uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

 • Odvolanie súhlasu

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť Klient o tejto skutočnosti informovaný. Klient môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil.

 • Právo na prístup k informáciám.

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, Klient má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:

 • účele spracúvania OÚ,
 • kategórii spracúvaných OÚ - v našom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ.
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa klient, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,
 • práve podať návrh na začatie konania,
 • zdroji OÚ, ak sa osobné údaje nezískali od klient,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ klientovi informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre klienta.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo klienta verifikovať, a zistiť, či ide o konkrétnu dotknutú osou. Verifikácia spočíva, v poskytnutí dodatočných informácií napr. prostredníctvom kontrolných otázok. Verifikácia je dôležitá z hľadiska poskytnutia informácií o OÚ, ktoré prevádzkovateľ spracúva ochrany osobných údajov.

 • Právo podať návrh na začatie konania

Dotknutá osoba môže podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona, ak je priamo dotknutý na svojich právach, návrh musí obsahovať kto ho podáva, proti komu návrh smeruje s predmetom návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy.

Vzor návrhu bude zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02Bratislava. Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

 1. Komunikácia s prevádzkovateľom

V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

názov obchodnej spoločnosti: Marek Valachovič

sídlo: 851 01 Bratislava, Jungmanova 1150/2

IČO: 44451784

Kontaktné údaje: e - mail/tel. číslo.: masazanapravanie@gmail.com,

tel. +421 948521100

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.05.2018 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.